Mgr. Šárka Sohrová

Speciální pedagožka a lektorka kurzů pro rodiče

„To, co učím, to i sama dělám. Jako školní speciální pedagog mám spoustu zkušeností. Místo obecných pouček vám poskytnu odžité a fungující postupy, které sama uplatňuji.“

Několik informací o mně a mém vzdělání

 • Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, obory matematika a speciální pedagogika. Druhému jmenovanému se věnuji doteď.
 • Jako studentka jsem měla možnost vycestovat do Anglie a poznat, jak se s dětmi s diagnostikovanou poruchou učení pracuje i za hranicemi. Své zkušenosti jsem získala přímo v rodině jako Au-pair, ve speciální škole, kam jsem docházela jako osobní asistentka. Také jsem pracovala s dospělými s mentálním a kombinovaným postižením v chráněných dílnách v Camphill Community.
 • Po ukončení vysoké školy jsem přešla do praxe tady v Česku. Učila jsem na ZŠ, osm let jsem pracovala jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná. Mým úkolem bylo prevence školních potíží žáků ZŠ a SŠ, prevence potíží u předškoláků, spolupráce se školami a metodické vedení učitelů.
 • A vzdělávání se věnuji doposud. Ve svých kurzech se snažím naučit učitele a speciální pedagogy, jak přistupovat k předškolním a školním dětem. Na co děti připravit v rámci předškolní docházky, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a v neposlední řadě, jak si na svou stranu získat také rodiče.

Snažím se vzdělávat samu sebe

Veškerou energii nyní vkádám do pořádání kurzů a vzdělávání učitelů a speciálních pedagogů. Abych vám mohla poskytnout nejaktuálnější informace a postupy pro práci a komunikaci s dětmi, snažím se neustále v tomto směru nadále vzdělávat.

Kromě absolvovaných kurzů pracuji jako mentor i na dalších projektech ve spolupráci s NPI ČR, pod záštitou MŠMT.

Problematika týkající se dětí v mateřských školách

 • budoucí úspěšnost předškoláka
 • školní zralost – příprava dítěte na školu a prevence SPÚ

Problematika týkající se starších dětí a adolescentů

 •  diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob
 • proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek

Kurzy, které se zaměřují na pomoc se čtením a psaním

 • Jak učit žáky číst s porozuměním, pracovat s textem a informacemi
 • Specifické poruchy učení – Komplexní přístup k diagnostice a reedukaci
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Grafomotorika PhDr. Yvety Heyrovské

Kurzy se zaměřením na pomoc dětí s počítáním

 • Dyskalkulie – reedukace a diagnostika – mladší a starší školní věk
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti počítání

Vzdělávání, které se týká nadaných dětí a práce s nimi

 • Specifika diagnostiky a psychologických intervencí v práci s nadanými dětmi
 • Výukové modely a metody práce s nadanými dětmi
 • Úpravy učiva pro nadané v kontextu změn RVP
 • Standard speciálně pedagogického vyšetření mimořádného nadání ve školském poradenském zařízení

Lektoři, kterým děkuji za poskytnuté infomace a mentoring:

Mgr. Jiřina Bednářová, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Vratislav Strnad

Rozvoj dětské pozornosti

 • KUPOZ – rozvoj pozornosti u dětí s LMD
 • Biofeedback

Komunikace

 • Respektovat a být respektován
 • Koučování pro pedagogické pracovníky
 • 400 hod. výcvik Umění pomáhat

PhDr. Sára Sokolová

Psycholožka

Několik informací o mně a mém vzdělání

 • Absolvovala jsem Filozofickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze, obor psychologie. Po studiu jsem složila rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci ze sociální psychologie.
 • Jako studentka jsem měla možnost pracovat jako sociální pracovnice v Rodinné a manželské poradně Karviná, kde jsem zajišťovala služby doprovázení pěstounských rodin. V rámci projektu MPSV jsem kromě doprovázení rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči se třemi nezletilými dětmi, tyto děti také doučovala, dále spolupracovala s OSPODem, školou a dalšími odborníky.
 • Po ukončení vysoké školy jsem začala pracovat jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná, kde působím doteď. Mým úkolem je komplexní psychologická diagnostika a psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině, spolupráce se školami. Blíže se zaměřuji na téma péče o děti/žáky/studenty s odlišným mateřským jazykem.
 • Zajímavou zkušeností pro mne byla dvouletá práce jako metodika v rámci realizace aktivit projektu „krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III“ na téma Rozvoj potenciálu každého žáka na 1. stupni ZŠ.
 • Od roku 2022 vyučuji pro Centrum dalšího vzdělávání PdF Ostravské univerzity pedagogickou psychologii a vývojovou psychologii, a to vychovatele a pedagogy volného času.

Snažím se vzdělávat samu sebe

Součástí mé profese je touha sebevzdělávat se. Jsem frekventantkou kurzu Kids’Skills (přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou) a aktuálně absolvuji výcvik „SOLUTIONS FOCUS“ – komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (celkově 777 hodin).

Psychologická diagnostika

 • Školící a výcvikový kurz Scénotest a terapie/diagnostika hrou (Hogrefe)
 • Kurz administrátorů testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV (DYS-centrum Praha)
 • CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (DYS-centrum Praha)
 • Užití dynamického přístupu v diagnostice v prostředí školního a školského poradenství (NÚV – Národní ústav pro vzdělávání)
 • Test stromu (ČASP – Česká asociace studentů psychologie)
 • Vzdělávací aplikace testu WISC-III (NÚV – Národní ústav pro vzdělávání)
 • The Intelligence and Development Scales, IDS (NÚV – Národní ústav pro vzdělávání)
 • Práce s dětskou kresbou (ČASP – Česká asociace studentů psychologie)

Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

 • Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků (KVIC)
 • Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I. (IBSARO)
 • Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. (META)
 • Podpůrná opatření u žáků s ADHD (NÚV – Národní ústav pro vzdělávání)
 • Práce s nadanými žáky – žáci předškolní a žáci prvního stupně ZŠ

Náhradní rodinná péče

 • Techniky pro přímou práci v náhradní rodinné péči (Amalthea)
 • Úvod do problematiky příbuzenské pěstounské péče (J&T)
 • Úvod do relaxačních technik v práci s klientem (Marina Stejskalová)
 • Využití kreativních přístupů v práci s pěstounskou rodinou (NEADRO)